Cenník služieb

 

Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. č. 4/4, 963 01 v Krupine

 MÚZEUM ANDREJA SLÁDKOVIČA V KRUPINE

Sládkovičova č. 20, 963 01  Krupina

CENNÍK SLUŽIEB

Služby obrazovej reprodukcie

EUR

a) kopírovanie tlačených dokumentov z voľných alebo viazaných listov, kopírovanie originálov/kópií vlastných dokumentov múzea. Kopírovanie z historických kníh a dokumentov do roku 1945 je cena dvojnásobkom ceny uvedenej pri jednotlivých kópiách. Pri farebných kópiách je cena trojnásobkom ceny uvedenej pri jednotlivých kópiách.

 

 

- jedna kópia formát A4 jednostranne

0,10 / 0,20 / 0,30

- jedna kópia formát A4 obojstranne

0,20 / 0,40 / 0,60

- jedna kópia formát A3 jednostranne

0,20 / 0,40 / 0,60

- jedna kópia formát A3 obojstranne

0,40 / 0,80 / 1,20

b) kopírovanie plošných dokumentov zbierkovej povahy

 

- jedna kópia formát A4 jednostranne

0,60 / 1,20 / 1,80

- jedna kópia formát A4 obojstranne

1,- / 2,- / 3,-

-jedna kópia formát A3 jednostranne

1,- / 2,- / 3,-

- jedna kópia formát A3 obojstranne

2,- / 4,- / 6,-

c) vyhotovenie fotografií zbierkových predmetov a plošných dokumentov zbierkovej povahy

 

- skutočné náklady organizácie za dodávateľské vyhotovenie fotografie, zvýšené o 25% za manipuláciu + poštovné a balné, alebo snímok pracovníkmi múzea (3,- € / snímok)

Skutočné náklady + 25%, alebo 3,- € / snímok pracovníkov múzea

d) snímanie a kopírovanie muzeálnych zbierkových a iných predmetov v digitálnej forme

 

- skenovanie 1 dokumentu čiernobieleho alebo farebného

1,5

- skenovanie 1 fotonegatívu* čiernobieleho alebo farebného

1,5

- fotografovanie digitálnym fotoaparátom za 1 záber

1,5

- prenos digitálneho záznamu na CD/DVD alebo iný nosič prinesený zákazníkom

(v prípade použitia CD/DVD a i. nosiča múzea, cena sa zvyšuje o cenu nosiča, minimálne však vo výške 1,- €)

1,-

+ cena nosiča         (min 1,- €)

- alebo odoslanie digitálneho záznamu e-mailom

1,-

e) fotografovanie a snímanie kamerou súkromnými osobami vo výstavných miestnostiach

 

 

- fotografovanie: 1 snímok

1,-

- snímanie: 1 minúta

1,-

f) fotografovanie a snímanie kamerou na komerčné účely  

 

- fotografovanie: 1 snímok

1,5

- snímanie za každú začatú minútu  

1,5

Poskytovanie priestorov na súkromné výstavy za týždeň v rámci otváracích hodín

25,-

Príprava zbierkových predmetov pre študijné účely (manipulačný poplatok)

1,- / predmet

 

ĎALŠIE SLUŽBY:

 

Sprievodcovská činnosť – mesto Krupina (mimo objektov a priestorov múzea) – prvých 5 účastníkov  (3,50 €) - minimálny počet návštevníkov 5. Každý ďalší návštevník + 2,50 €. Čas prehliadky: 30 – 60 minút (max. 1 hodina).  Pozn.: len vopred ohláseným záujemcom.**

3,50 € /prví piati návštevníci. Podmienka: minimálne 5 návštevníkov. Každý ďalší návštevník 2,50 €. Čas: max. 1 hod.

Poskytovanie základných genealogických informácií (čiastkové výskumy, jednotlivé údaje o krste / narodení, sobášoch, úmrtí/pochovaní)** - základný poplatok (20,- €) + ďalšie poplatky za vopred dohodnuté objednané úkony (reprodukcia*, prepis a preklad matričných údajov a pod.**), ďalej za každý jeden matričný zápis / vyskúmaný údaj / údaje, článok / informácie  (5,- €). Vyhotovenie a odovzdanie základného výskumu sa realizuje na základe objednávky a úhrady. Jednoduché informácie z výskumu, konzultácia (1,- €).

20,- € /1 deň výskumu + vopred dohod. náklady; 5,- € /1 matričný zápis alebo za vyskúmaný údaj, (údaje, článok, informácia...); 1,- € /  jednoduché údaje z výskumu a konzultácia

Tvorivé dielne, prázdninové programy   

2,50 / osoba

  * podľa technických možností pracovníkov múzea   ** podľa časových možností pracovníkov múzea

 

 

CENNÍK VSTUPNÉHO

 

 

POLOŽKA

EUR

 

Základné vstupné:

 

3,-

 

 

Zľavnené vstupné:

 

 

 

- pre žiakov a študentov základných a stredných škôl

0,50

- pre držiteľov karty mládeže (EURO < 26 a i.) a vysokoškolských študentov

2,-

- pre dôchodcov

2,-

- pre návštevníkov s preukazom ZŤP

2,-

 

 

Vstup zdarma a zľavy:

 

 

 

- pre deti v predškolskom veku

 

- pre držiteľov novinárskeho preukazu a preukazov na bezplatný vstup

 

- zľava 10% na vstupné pre dospelých pre držiteľov karty Platinum city card

 

- zľava 50% pre držiteľov pasu route 66 na nákup vybraných pohľadníc

 

 

 

Hromadné akcie, podujatia a tvorivé dielne:

 

 

 

- ceny sú určené zvlášť pre každé podujatie

 

- ceny za vstupné – tvorivé dielne

2,50

 

 

 Ceny počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja:

 

 

 

- základné vstupné 

4,-

- zľavnené vstupné pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ

1,-

- zľavnené vstupné vš. študenti, dôchodcovia, návštevníci s preukazom ZŤP

          3,-

 

 

Vstup do pivníc:

 

 

 

- iba spolu s návštevou expozície múzea

1,-

 Cenník nadobúda účinnosť dňa 10. augusta 2020

V Krupine 1. augusta 2019                                                                                        

Ing. Radoslav Vazan, v.r. primátor mesta

 

Galéria