Úlohy a činnosť múzea

Hlavné úlohy múzea určuje štatút, schválený MsZ v Krupine dňa 24. marca 2010 pod č. 103/2010- MsZ s platnosťou od 30. marca 2010. Jeho obsah bol zostavený podľa Zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ohcrane predmetov kultúrnej hodnoty.

Zbierková činnosť

Je určená štatútom múzea a príslušným zákonom. Cieľom múzea je zhromažďovať reprezentatívne (príznačné) predmety materiálnej a duchovnej kultúry mesta Krupina a širšieho regiónu - okresu Krupina (historického regiónu stredného a severného Hontu). Zbierky sa tiež získavajú darom od jednotlivcov.

Výskumná činnosť

Vzhľadom na zameranie múzea sa výskum orientuje na históriu mesta a regiónu, jednotlivé osobnosti, ďalej na menšiny a marginalizované rómske komunity. Predpokladáme spoluprácu so súkromnými osobami a inštitúciami (knižnice, archívy, múzeá). V tomto smere máme rozvinutú spoluprácu so Štátnym archívom v Banskej Bystrici - Pobočkou vo Zvolene, Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene, Slovenskou národnou knižnicou a Archívom literatúry a umenia SNK, Rímskokatolíckou cirkvou - Farnosťou v Krupine, Ev. a. v. cirkevným zborom v Krupine a MsÚ v Krupine. Čiastočným výsledkom týchto výskumov sú výstavy, pripravované brožúry, letáky, ale aj články, publikácie a štúdie v domácich periodikách.

Dokumentačná činnosť

Za jednu z najdôležitejších činností v rámci výskumu sa považuje fotodokumentácia vývoja mesta - napríklad architektúry, historickej zástavby, novostavieb, života mesta... Táto činnosť je úmerná finančným, technickým a personálnym možnostiam múzea.

SPOLUPRÁCA

Múzeum spolupracuje s inštitúciami v rámci oddelenia kultúry MsÚ v Krupine, teda aj s Mestskou knižnicou v Krupina a Informačným centrom Mesta Krupina. Okrem toho spolupracujeme s ostatnými inštitúciami - Mestom Krupina, školami, školskými zariadeniami a pod. Múzeum poskytuje možnosť študentskej praxe, počas ktorej študenti stredných škôl vykonávajú základné ošetrenie zbierok. Začína sa rozvíjať spolupráca s ostatnými múzeami na území Slovenskej Republiky.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ MÚZEOM

Rozsah a cenu poskytovaných služieb určuje osobitný cenník.

Sprievodcovská činnosť (stále expozície a krátkodobé výstavy v múzeu)

V expozícii sú výklady zamerané na priblíženie histórie mesta Krupina a jeho literárnych osobností, namä A. Sládkoviča a Eleny M. Šoltésovej.

Reprodukcia z vlastných zbierok múzea (fotoreprodukcie, kópie)

Táto činnosť sa poskytuje s technickými obmedzeniami, len na objednávku vopred.

Konzultačná činnosť (pre študentov stredných a vysokých škôl)

Študenti stredných a vysokých škôl využívajú potenciál múzea na získanie prehľadu a základnej literatúry o konkrétnej (najčastejšie historickej, literárno-historickej) problematike, ktorú spracovávajú.

KNIŽNICA MÚZEA

Vzhhľadom na históriu a súčasné možnosti múzea, je rozsah knižných jednotiek obmedzený. Napriek tomu múzeum disponuje niektorými zaujímavými knižnými titulmi, ktoré nie sú bežne dostupné. Múzeum má nateraz knižnicu neskatalogizovanú, no obsahuje približne 200 kníh. Tieto knihy sa nepožičiavajú absenčne, jedine na prezenčné štúdium (len v pristoroch múzea za prítomnosti jeho zamestnancov). Knihy sa ochraňujú a narába sa s nimi tak, aby sa nepoškodili, napríklad aby sa nezničila väzba a pod. Niektoré knihy sa preto nekopírujú, je povolené ich iba snímať fotoaparátom. Za vyhotovenie kópií a akýchkoľvek reprodukcií a snímanie sa účtujú poplatky.

NAŠI PODPOROVATELIA

Aj takouto cestou ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek pozitívnym spôsobom prispeli, alebo prispievajú k činnosti Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine. Ďakujeme za darované zbierky, knihy a všetko ostatné pre naše i Vaše múzeum.

Múzeum A. Sládkoviča vyjadruje poďakovanie za podporu a dary, ktorým obohatili zbierkový a knižný fond múzea:

v roku 2010

Pavel Gazdík s manželkou, Krupina (darovali do knižnice a múzea knihy);
Eva Debnárová, Krupina (darovala do múzea fotografie, publikáciu a ďalšie predmety);
p. Elena Loudová, Krupina (z pozostalosti pána Kyseľa darovala do múzea noviny Bojovník a iné predmety);
Neznámy darca z Červenej hory v Krupine (daroval vinohradnícke nožíky);
Anna Kováčová z Hontianskych Tesár (darovala v r. 2010 tvz. cigánske tkaničky);
Jana Dunková z Krupiny (darovla predmety zo života Rómov v Krupine);
NIKARA - Róbert Jurových (podporovali činnosť múzea - o. i. vytlačil pre múzeum pohľadnice A. Sládkoviča, E. M. Šoltésovej a Múzea A. Sládkoviča a. i.);
Dušan Dubovský z Revúcej (daroval múzeu knihy a originálny historický dokument);
Mgr. Jana Reháková (darovala do múzea fotografie z nejestvujúceho krupinského mlyna);
Ľudovít Šiffmajer (daroval múzeu knihy).

Galéria